Všeobecné obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj fyzických a on-line produktov a služieb v elektronickom obchode na internetovej stránke www.astrologickahajnalka.sk

Prevádzkovateľom stránok je:
Hajnalka Szücsová,
so sídlom Krížna 4112/40, 811 07 Bratislava-Staré Mesto
Zapísaný okresný úrad Bratislava Číslo živnostenského registra: 210-18234

IČO: 41395298, DIČ: 1072530822
Kontaktovať ma môžete nasledovnými spôsobmi:
elektronicky na emailovej adrese info@astrologickahajnalka.sk 

 
Ako podnikám
Som živnostníčka, ktorá okrem iného ponúka s použitím Internetu, rôzne informačné produkty a služby (online vzdelávacie programy, webináre, semináre, knihy…) v oblasti astrológie, výživy, aktívneho životného štýlu a v oblastiach osobného rozvoja. 
Všetky zmluvné vzťahy s Vami uzatváram v súlade s právnym poriadkom SR, právne vzťahy vyslovene neupravené zmluvou a obchodnými podmienkami sa riadia občianskym zákonníkom a zákonom o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.
Zmluvy pre Slovensko sú uzatvárané v slovenskom jazyku, pre ostatné krajiny v angličtine.
Zmluvu s Vami uzatváram prostredníctvom webového rozhrania Vami vybraného produktu / služby (napr. www.astrologickahajnalka.sk.). Webovým rozhraním ste vedený jednotlivými krokmi na objednanie produktu alebo služby a máte možnosť si zadané údaje a údaje pred podaním objednávky skontrolovať a opraviť.
Predajný formulár vždy obsahuje informácie o Vás, objednávanom produkte alebo službe, cene vrátane uvedenia daní a poplatkov, spôsobu úhrady kúpnej ceny, údaje o požadovanom spôsobe doručenia a informácie o nákladoch spojených s dodaním produktu či poskytnuté služby. U on-line produktov náklady na dodanie neúčtujeme. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto sa nelíšia od základnej sadzby.
Zmluva s Vami je uzatvorená odoslaním Vašej objednávky (nie až po potvrdení objednávky). Odoslaním objednávky potvrdzujete, že súhlasíte s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku pri uzatváraní zmluvy, že ste bol vopred informovaný o všetkých náležitostiach zmluvy, že ste sa zoznámil s obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a že s nimi súhlasíte. Údaje uvedené Vami o Vás v objednávke považujem za správne. Vylučujem prijatie ponuky s dodatkom či odchýlkou.
Dôrazne dbám na ochranu Vašich súkromných údajov. Osobné údaje, ktoré sú získavané počas návštevy mojich webových stránok, zpracovávám v súlade s Nariadením (EÚ) 2016/679 (GDPR) o ochrane osobných údajov – bližšie čl. 10 OP. 

MOJE PRODUKTY A SLUŽBY
Označenie produktu (tovar) alebo služby a opis ich hlavných vlastností sú vždy špecifikované na vybranom webovom rozhraní (napr. www. astrologickahajnalka .sk). Rád by som Vás upozornil, že moje výrobky (softvér, online vzdelávacie programy, webináre, knihy, CD, DVD)  podliehajú ochrane podľa autorského práva . Akékoľvek ich šírenie alebo poskytovania tretím osobám bez súhlasu autora je zakázané.

Všetky moje výrobky a služby, ktoré slúžia pre vzdelávacie a informačné účely v oblasti návrhu, implementácie, on-line marketingu, on-line podnikania a osobného rozvoja sú len návody a odporúčania, nie som akokoľvek zodpovedný za Váš úspech či neúspech pri ich aplikácii v praxi , pretože ten je závislý na celej rade ďalších faktorov, ktoré nemôžem ovplyvniť, ako napr. vašich schopností, možností, znalostí, schopností, obetavosti, a pod. Informácie obsiahnuté v týchto produktoch nemôžu nahradiť ani individuálnu konzultáciu kvalifikovaného odborníka. Bližšie čl. 9 OP.
 

CENA, spôsob platby a dodanie služby, alebo tovaru
Cena  produktu alebo služby vrátane všetkých daní a poplatkov je vždy uvedená na webovom rozhraní u konkrétneho produktu alebo služby vrátane informácie o tom, či je cena s alebo bez DPH. V prípade uvedenia ceny bez DPH je následne uvedená aj cena s príslušnou sadzbou DPH. Cena je vždy uvedená na predajnom formulári. Spôsob platby je uvedený v čl. 3 OP, náklady spojené s dodaním sú uvedené v čl. 4 OP.
 
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Podmienky, lehota a postup pre uplatnenie zákonného práva na odstúpenie od zmluvy sú upravené v čl. 6 OP.

Údaje o právach vzniknutých chybného plnenia a podmienok pre uplatňovanie, vrátane informácií o nákladoch spotrebiteľa spojených s vrátením tovaru v súvislosti s odstúpením od zmluvy nájdete v článku. 6 a čl. 7 OP.
 
GARANCIA VRÁTENIA PEŇAZÍ

 Pretože mi záleží na Vašej spokojnosti s mojimi produktmi, poskytujem pri vybraných produktoch zákazníkom garanciu vrátenia peňazí v lehote do 30 dní od ich zakúpenia pre prípad, že s produktom nebudete spokojní. Bližšie podmienky pre uplatnenie sú v čl. 8 OP.
 
Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov
V prípade spotrebiteľského sporu týkajúceho sa predaja nášho tovaru alebo poskytovanie našich služieb je pre alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu príslušná Slovenská obchodná inšpekcia – www.soi.sk („SOI“), na ktorú sa môžete obrátiť ohľadom akéhokoľvek spotrebiteľského sporu. Môžete využiť na podanie návrhu na začatie mimosúdneho riešenia sporov a na získanie informácií o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov (vrátane cezhraničných sporov) u tovaru zakúpeného cez internet tiež webovú stránku https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Môžu vznikať aj ďalšie tzv. poverene osoby / subjekty k alternatívnemu riešeniu spotrebiteľských sporov, u ktorých je možné tiež mimosúdne riešenie zahájiť – riešiť.

 
Všeobecné obchodné podmienky 
Hajnalka Szücsová
pre predaj produktov a služieb s použitím internetu
 
OBSAH
Všeobecné ustanovenia
Objednávka a Uzavretie kúpnej zmluvy
Cena, spôsob úhrady
Dodacie podmienky
Zabezpečenie, ochrana autorských práv
Odstúpenie od zmluvy
Práva z chybného plnenia, reklamácie
Garancia vrátenia peňazí
Vylúčenie zodpovednosti za Váš úspech či neúspech
Ochrana osobných údajov
Osobitné ustanovenia – pravidlá pre vybrané produkty
Splátkový predaj
Živé akcie-semináre
Záverečné ustanovenia
 
1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Podmienky“)  platí pre predaj produktov a služieb predávajúceho , ktorým je fyzická osoba Hajnalka Szücsová so sídlom Krížna 4112/40, 811 07 Bratislava-Staré Mesto, Slovensko, IČ: 41395298, Zapísaný v okr. úrad Bratislava Číslo živnostenského registra: 210-18234,  uzavretých s kupujúcim prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku cez rozhranie webových stránok predávajúceho.

1.2. Podmienky bližšie vymedzujú a  upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho  (ďalej tiež „zákazník“ či „účastník“).

1.3. Ustanovenia obchodných podmienok sú  neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy .

1.4. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ (iná osoba, ako podnikateľ, ktorý robí objednávku v rámci svojej podnikateľskej činnosti), riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami tiež občianskym zákonníkom (40/1964 Zb. Občiansky zákonník) A zákonom o ochrane spotrebiteľa č250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa.).

1.5. Tieto obchodné podmienky sú uvedené na webových stránkach predávajúceho a platí pre predaj produktov a služieb predávajúceho na webových stránkach:

www.astrologickahajnalka.sk

 
2. OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY
2.1. Označenie produktu (tovaru alebo služby), opis jeho hlavných vlastností a cena , vrátane informácie o tom, či je cena s DPH alebo bez DPH, je uvedené na vybranom webovom rozhraní predávajúceho.  V prípade uvedenia ceny bez DPH je následne uvedená aj cena s príslušnou sadzbou DPH. Cena je ďalej vždy uvedená aj na objednávkovom formulári. Ponuka predaja zostáva v platnosti po dobu, kedy je zobrazovaná na webovom rozhraní.

2.2  Predajný formulár obsahuje vždy informácie  o zákazníkovi, objednávanom produkte, tovaru alebo službe, cene vrátane uvedenia daní a poplatkov, spôsobu úhrady kúpnej ceny, údaje o požadovanom spôsobe doručenia a informácie o nákladoch spojených s dodaním produktu či poskytnutej služby.Pri on-line produktocv náklady na dodanie účtované nie sú. Náklady vzniknuté zákazníkovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí zákazník sám, pričom tieto sa nelíši od základnej sadzby. 

2.3. Zmluvný vzťah  medzi predávajúcim a zákazníkom vzniká odoslaním objednávky  (nie až po potvrdení objednávky). Objednávku podá zákazník kliknutím na tlačidlo „Odoslať  „. Od tohto momentu vznikajú medzi ním a predávajúcim vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami. Podaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Podmienkou platnej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí uvedených v predajnom formulári . Predávajúci vylučuje prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou.

2.4. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z procesu objednávania a zákazník má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne.

2.5. Zákazník súhlasí s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku pri uzatváraní zmluvy.

2.6. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Zmluva, resp. príslušný daňový doklad, bude uložený v elektronickom archíve predávajúceho po dobu 5 rokov od jej uzavretia za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám.

2.7. Predávajúci je povinný poskytnúť alebo dodať produkt / tovar / službu, ktoré si zákazník objednal a zákazník sa zaväzuje produkt / tovar / službu prevziať a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu. Povinnosti dodať produkt / tovar / službu je predávajúci zbavený v prípade vypredania zásob, o čom bude zákazník informovaný.

2.8. Vlastnícke alebo užívacie právo k produktom / tovaru prechádza na zákazníka zaplatením kúpnej ceny a jeho prevzatím.

2.9. Zákazník je uzrozumený s tým, že pre riadne užívanie online vzdelávacích produktov, webinárov a konzultácií je potrebné z jeho strany splniť  technické požiadavky a mať aktualizovaný softvér.  V prípade použitia iného ako vyžadovaného softvér, alebo pri použití požadovaného, ale neaktualizovaného softvéru (napr. Internetového prehliadača) môže byť obmedzená funkcionalita.
 
3.  Cena a spôsob úhrady
CENA

3.1. Cena  produktov, tovarov a služieb, vrátane informácie o tom, či je cena s DPH alebo bez DPH, je  uvedená na vybranom webovom rozhraní predávajúceho.  V prípade uvedenia ceny bez DPH je následne uvedená aj cena s príslušnou sadzbou DPH. Cena je vždy uvedená aj na predajnom formulári.

3.2. U vybraných produktov predávajúceho (fyzický tovar ako CD, DVD, knihy, výrobky) je zákazník spoločne s cenou povinný zaplatiť aj  náklady spojené s jeho balením a dodaním . Cena za balenie a dodanie je vždy uvedená na predajnom formulári, ak je predávajúcim účtovaná.

3.3. Predávajúci vystaví ohľadom platieb realizovaných na základe zmluvy zákazníkovi daňový doklad – faktúru, ktorý slúži ako doklad o zakúpení produktu, tovar či služby.
Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty.

MENA

3.4. Predávajúci prijíma platby v mene  EUR.  Pokiaľ je možné prijať platbu v rôznych menách, tak menu, v ktorej bude platba vykonaná, si vyberá zákazník v predajnom formulári .  Po zmene voľby štátu v predajnom formulári sa zobrazí  cena vo vybranej mene priamo na predajnom formulári.

SPÔSOB ÚHRADY

3.5. Cenu produktu / tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru hradí zákazník bezhotovostne spôsobom a na účet zvolený v predajnom formulári. Pre vybrané produkty je ponúkaná možnosť úhrady v hotovosti pri odbere v mieste sídla dodávateľa, alebo počas podujatia a platí, len ak je táto možnosť uvedená na predajnom formulári.

3.6. Pre bezhotovostné platby sú platobné metódy napojené na platobnú bránu spoločnosti GOPAY s.r.o., ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímanie platobných kariet a online bankových prevodov. Čísla platobných kariet a heslá k elektronickému bankovníctva sú zadávané pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanálu spoločnosti GOPAY s.r.o.

Využiť môžete tieto možnosti platieb:

online platobnou kartou VISA, VISA elektrón, MasterCard, Maestro
rýchlym bankovým prevodom: Slovenská sporiteľňa, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank a ďalšie
bankovým prevodom na základe faktúry
Platba je jednorázová.

3.7. Zákazník je povinný uhradiť cenu spoločne s uvedením správneho variabilného symbolu platby, inak predávajúci nebude schopný platbu identifikovať a poskytnúť včas požadované plnenie.

3.8. Kúpna cena je splatná do 14 dní od uzavretia zmluvy  (od dátumu vystavenia faktúry), ak nie je uvedené inak, záväzok zákazníka uhradiť cenu za produkt / tovar či službu je splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

3.9. V prípade omeškania s úhradou akejkoľvek čiastky (kúpnej ceny), ktorú je zákazník povinný zaplatiť, sa zákazník zaväzuje zaplatiť predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý deň omeškania, maximálne však do výšky kúpnej ceny výrobku / tovaru / služby.
 
4. DODACIE PODMIENKY
4.1. Pri softvéri sa dodaním rozumie zaslanie odkazu na stiahnutie produktu a zaslanie aktivačných údajov zo strany predajcu na emailovú adresu zákazníka uvedenú v predajnom formulári, prípadne zaslaním odkazu URL adresy. 

4.2. U online vzdelávacích produktov sa dodaním rozumie zaslanie prístupových údajov  zo strany predajcu na emailovú adresu zákazníka uvedenú v predajnom formulári, prípadne zaslaním odkazu URL adresy.

4.3. Aktivačný a prístupové údaje poskytne predávajúci zákazníkovi až po zaplatení celej kúpnej ceny, a to najneskôr do troch dní, ak nie je uvedené inak.

4.4. V prípade fyzického tovaru (CD, DVD, kníh, tovar, darčekových predmetov, a pod.) Predávajúci dodáva a doručuje objednaný tovar podľa veľkosti a váhy obchodným balíkom Slovenskej pošty podľa aktuálneho sadzobníka, v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 2-10 pracovných dní od obdržaní platby. Miesto dodania je stanovené na základe predajného formulára zákazníka. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu na adresu uvedenú v predajnom formulári.

4.5. Kupujúci je povinný tovar doručený formou poštovej zásielky prevziať. V prípade, že kupujúci bezdôvodne odmietne prevziať tovar doručovanej zásielkou, alebo v prípade že si kupujúci zásielku, ktorá bola uložená u doručovateľa, nevyzdvihne, je kupujúci povinný uhradiť dodávateľovi náklady na opätovné doručenie, ak oň požiada.

4.6. V prípade online konzultácie ponúkne predávajúci zákazníkovi minimálne dva termíny pre online konzultáciu v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 5-20 pracovných dní od obdržania platby. Zákazník je povinný jeden z ponúknutých termínov prijať. Zákazníkovi je umožnené dohodnúť sa s predávajúcim maximálne 1x na odloženie termínu, vždy najneskôr do 48 hodín pred dohodnutým termínom.  Za splnenie dodávky sa považuje sú nemožnosť komunikácie so zákazníkom z dôvodu na strane zákazníka.

4.7. V prípade osobnej konzultácie s uvedením miesta konzultácie ponúkne predávajúci zákazníkovi minimálne dva termíny pre konzultáciu v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 5-20 pracovných dní od obdržania platby. Zákazník je povinný jeden z ponúknutých termínov prijať. Zákazníkovi je umožnené dohodnúť sa s predávajúcim maximálne 1x na odloženie termínu, vždy najneskôr do 48 hodín pred dohodnutým termínom.  Za splnenie dodávky sa považuje nedostavenia zákazníka do dohodnutého miesta konzultácie.
 
5.  ZABEZPEČENIE A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV
5.1. Predávajúci využíva elektronickú ochranu softvéru a  zákazník je povinný zakúpený softvér aktivovať  spôsobom, ktorý mu bude zaslaný spolu s odkazom na stiahnutie. Jedna aktivácia je spojená s jedným fyzickým počítačom zákazníka a pri výmene hardvéru je tak nutné vykonať opätovnú aktiváciu.

5.2. Prístupové údaje k online produktom či na príslušnú URL adresu sú určené iba pre osobnú potrebu zákazníka. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Zákazník je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za zneužitie užívateľského mena a hesla treťou osobou.

5.3. Produkty, ktoré predávajúci prostredníctvom webového rozhrania predáva (softvér, online vzdelávacie programy, webináre, semináre, prezentácie, knihy, CD, DVD) vrátane ich obsahu,  podliehajú právnej ochrane podľa autorského práva. Je zakázané ich akékoľvek šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autora. Oprávnenie k výkonu práva autorské dielo užitím môže byť zákazníkovi poskytnuté len na základe licenčnej zmluvy. Zákazník zodpovedá predávajúcemu za ujmu, ktorú porušením práv na ochranu autorského diela spôsobí.
 
6.  ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
6.1. Odstúpenie od zmluvy zo strany spotrebiteľa

Ak je kupujúci spotrebiteľom, má právo v súlade s ustanovením v zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov právo odstúpiť od zmluvy v lehote štrnástich dní od prevzatia / dodania produktu, tovaru , a to bez udania dôvodu a akejkoľvek sankcie. Toto právo neslúži ako spôsob riešenia reklamácie tovaru.

Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosím Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok:
Najneskôr 14. deň po prevzatí produktu / tovar musí byť predávajúcemu odoslaný prejav vôle o odstúpení od zmluvy.
Formulár na odstúpenie od zmluvy na stiahnutie
Odošlite formulár prosím  emailom na info@astrologickahajnalka.sk spolu s uvedením čísla objednávky, mena a dátumu nákupu.
fyzické produkty (CD, DVD, knihy, darčekové predmety apod.)  doručte späť na vlastný náklad  na adresu Hajnalka Szücsová, Krížna 4112/40, 811 07  Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy . 
fyzické produkty (CD, DVD, knihy, darčekové predmety a pod.), ktoré budete odosielať v rámci tohto odstúpenia, odporúčam  vracať v pôvodnom neporušenom obale,  tovar by nemalo niesť známky použitia, malo by byť nepoškodený, kompletný as kópiou dokladu o kúpe. Neposielajte tovar na dobierku.
Peniaze za produkt / službu Vám  budú vrátené rovnakým spôsobom , ako boli obdržané a to do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Predávajúci nie je povinný zákazníkovi vrátiť prijaté peňažné prostriedky skôr, než mu zákazník odovzdá tovar alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal a potvrdí prijatie opravného daňového dokladu .
V prípade odstúpenia zákazníka od zmluvy na online vzdelávací produkt, je predávajúci oprávnený okamžite po doručení odstúpenia zákazníkovi deaktivovať a znemožniť prístup do členskej sekcie programu.
6.2. Odstúpenie od zmluvy zo strany predávajúceho

Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu, ak zistí, že druhá strana porušila zmluvu podstatným spôsobom. Na účely tejto zmluvy sa za podstatné porušenie tejto zmluvy považuje:

omeškania zákazníka s úhradou kúpnej ceny alebo čiastkové úhrady (splátky) viac ako 10 dní po dobe splatnosti;
porušenie povinností na ochranu autorských práv zo strany zákazníka.
 
7. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNENIA, REKLAMÁCIE
7.1. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo nim poverený zamestnanec, alebo určená osoba povinne poučí spotrebiteľa o jeho právach podľa Občianskeho zákonníka, teda o práve na opravu, výmenu, odstúpenie od zmluvy (vrátenie kúpnej ceny) a zľavu z kúpnej ceny. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv si chce uplatniť, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie v závislosti od charakteru vady ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní, v odôvodnených prípadoch, najmä ak to vyžaduje zložité technické testovanie výrobku alebo služby, do 30 dní. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie. V tomto potvrdení by mal byť okrem kontaktných údajov predávajúceho a spotrebiteľa uvedený popis vady a či spotrebiteľ požaduje opravu, výmenu, odstúpenie od zmluvy alebo zľavu z kúpnej ceny, v závislosti od charakteru vady, ako aj dátum uplatnenia reklamácie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, napr. telefonicky, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi čo možno najskôr, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom, napr. e-mailom.

7.2. Predávajúci zodpovedá zákazníkovi, že tovar pri prevzatí nemá vady. V prípade, že vec pri prevzatí nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má zákazník právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu produkt / tovar uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve.

7.3. Vadné plnenie uplatňuje zákazník bez zbytočného odkladu u predávajúceho, najneskôr však do dvoch rokov od prevzatia tovaru.

7.4. Pre reklamáciu ma prosím kontaktujte emailom na adrese info@astrologickahajnalka.sk. Súčasťou reklamácie by mala byť priložená kópia dokladu o kúpe a popis závady, vzor reklamačného formulára nájdete TU . O spôsobe vybavenia reklamácie budete informovaný emailom.

7.5. Zákazník môže požadovať bezplatné odstránenie vady, primeranú zľavu z ceny a ak to nie povahe vady neúmerné (najmä ak nemožno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu), možno uplatniť požiadavku na dodanie novej veci bez vád. Ak nie je oprava alebo výmena možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže zákazník požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.

7.6. Reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so zákazníkom nedohodne na dlhšej lehote.

7.7. Predávajúci nie je povinný nároku zákazníka vyhovieť, ak preukáže, že tento pred prevzatím o chybe tovaru vedel alebo ju sám spôsobil. Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku bežného opotrebovania alebo nedodržanie návodu na použitie. Rovnako predávajúci nezodpovedá za závady, ktoré môžu vzniknúť zákazník vďaka pomalému internetovému pripojeniu kupujúceho, neaktualizovanému internetovému prehliadaču alebo nenainstalovanému povinnému softvéru pre spustenie webináre či online produktu, ktoré nie je schopný ovplyvniť. On-line vzdelávacie produkty a webináre obsahujú iba návody a odporúčania, predávajúci takisto nezodpovedá za úspech či neúspech zákazníka pri aplikácii v praxi.
 
8.  GARANCIA VRÁTENIA PEŇAZÍ
8.1. Pretože mi veľmi záleží na Vašej spokojnosti s našimi produktmi, poskytujem Vám u vybraných produktov (online vzdelávacie programy a webináre) možnosť do 30 dní od zakúpenia, tj. Zaslanie prístupového odkazu či URL adresy na Vami uvedenú emailovú adresu, odstúpiť od zmluvy s garanciou vrátenia peňazí pre prípad, že s produktom nebudete spokojní či zistíte, že zakúpený tréning či program nie je pre vás vhodný. Či je garancia u konkrétneho produktu poskytovaná, je uvedené na webových stránkach vami vybraného produktu.

8.2. Odstúpenie od zmluvy v prípade nespokojnosti zašlite elektronickou formou na info@astrologickahajnalka.sk s vyhlásením, že od zmluvy odstupujete as priložením kópie faktúry / daňového dokladu a dátumu nákupu.

8.3. Peniaze Vám budú vrátené rovnakým spôsobom, ako boli doručené, a to do 30 dní od doručenia emailu s odstúpením od zmluvy a zaslaného potvrdenia o prijatí opravného daňového dokladu na moju emailovú adresu. Po prijatí žiadosti dôjde automaticky k deaktivácii vášho prístupu k produktu.
 
9.  VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI
9.1. Všetky moje výrobky a služby, ktoré slúžia pre vzdelávacie a informačné účely v oblasti návrhu, implementácie a lokalizácia softvér, on-line marketingu, on-line podnikania, mentoringu, osobnostného a duchovného rozvoja sú len návody a odporúčania, nie som akokoľvek zodpovedná za Váš úspech či neúspech pri ich aplikácii v praxi. Po celú dobu trvania on-line produktu alebo služby ste plne svojprávni a plne zodpovední za svoje konanie, správanie a svoje rozhodovanie. Váš úspech je závislý od mnohých ďalších faktorov, ktoré nemôžem ovplyvniť, ako napr. Vašich zručností, možností, znalostí, schopností, obetavosti, vášho rozhodnutia, zdravotného stavu a pod.

9.2. V prípade vzdelávacích produktov alebo služieb v oblasti osobnostného a duchovného rozvoja by som Vás chcel upozorniť na fakt, že v ich priebehu môžete byť vystavení fyzickému, psychickému či emocionálnemu zaťaženiu, a je plne na Vašej zodpovednosti a rozhodnutia, či navrhované cvičenie alebo úlohy podstúpite alebo nie . Účasť v programoch alebo využitie služieb v oblasti osobnostného a duchovného rozvoja je určená zdravým svojbytným ľuďom, ktorí majú záujem o osobný rast a ktorí netrpia žiadnou duševnou či fyzickou poruchou.

9.3. Rád by som Vás upozornila, že informácie obsiahnuté v mojich produktoch nemôžu nahradiť individuálnu konzultáciu kvalifikovaného odborníka. Rovnako nemôžu nahradiť odbornú alebo lekársku pomoc a starostlivosť. Produkty môžu obsahovať informácie o produktoch a službách tretích osôb a aj tieto informácie sú len odporúčaním a vyjadrením môjho názoru k danej problematike.

9.4. Online a výukové produkty poskytujem „tak, ako sú“ bez akýchkoľvek záruk, či vyjadrených alebo mlčky predpokladaných, okrem iného vrátane predpokladanej záruky obchodovateľnosti a vhodnosti na konkrétny účel. Aj napriek všetkému úsiliu, ktoré tvorbe týchto produktov venujem, nezaručuje, že funkcie, ktoré sú v produkte prezentované, budú dostupné vo vašej verzii príslušného softvéru, že tieto funkcie uspokoja vaše požiadavky, a ani nezaručuje bezchybnú funkčnosť spomínaného softvéru.

9.5. Doživotná záruka prístupu k produktu, ak je poskytovaná, trvá po dobu životnosti technického prostriedku, na ktorom je produkt uložený. V prípade online produktov po dobu existencie konkrétnych webových stránok produktu.

9.6. Neprijímam žiadnu zodpovednosť ani záväzky za presnosť, obsah, úplnosť, legálnosť, dostupnosť alebo spoľahlivosť informácií a nástrojov, ktoré poskytujem na mojich stránkach a nenesiem zodpovednosť za akékoľvek straty alebo poškodenia akejkoľvek povahy (priame, nepriame, vyplývajúce alebo iné), či už vo vzťahu k zmluve, prečinu alebo iným spôsobom, ktoré môžu vzniknúť ako výsledok vášho použitia (alebo nemožnosti použitia) mojich webových stránok, alebo vášho využitia (alebo nevyužitia) informácií a nástrojov poskytovaných na mojich stránkach a to všetko vrátane informácií pochádzajúcich od tretích strán.

Ochrana osobných údajov

KTO SOM a KDE MA MÔŽETE KONTAKTOVAŤ
Prevádzkovateľom stránok je:
Hajnalka Szücsová so sídlom Krížna 4112/40, 811 07 Bratislava-Staré Mesto, Slovensko, IČ: 41395298, Zapísaný v okr. úrad Bratislava Číslo živnostenského registra: 210-18234

Kontaktovať ma môžete nasledovnými spôsobmi:
 
elektronicky na emailovej adrese info@astrologickahajnalka.sk
telefonicky na čísle (+421) 911 372 382
 
VYHLÁSENIE o spracovaní osobných údajov
Vyhlásenie o spracovaní osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a poučenie dotknutých osôb (ďalej len „GDPR“)
1. Správca osobných údajov
Hajnalka Szücsová so sídlom Krížna 4112/40, 811 07 Bratislava-Staré Mesto, Slovensko, IČ: 41395298, Zapísaný v okr. úrad Bratislava Číslo živnostenského registra: 210-18234
(ďalej len „správca“)
Vás týmto v súlade s čl. 12 GDPR informuje o spracovaní Vašich osobných údajov a Vašich právach.
2. Rozsah spracovania osobných údajov
Osobné údaje sú spracované v rozsahu, v akom ich príslušný subjekt údajov správcovi poskytol, a to v súvislosti s uzavretím zmluvného alebo iného právneho vzťahu so správcom, alebo ktoré správca zhromaždil inak a spracúva ich v súlade s platnými právnymi predpismi či k plneniu zákonných povinností správcu.
3. Zdroje osobných údajov

priamo od subjektov údajov (registrácia a nákupy cez webové stránky, e-maily, telefón, chat, kontaktný formulár na webe, sociálne siete, vizitky a i.)
verejne prístupné registre, zoznamy a evidencie (napr. obchodný register, živnostenský register, kataster nehnuteľností, verejný telefónny zoznam apod.)
4. Kategórie osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania

adresné a identifikačné údaje slúžiace k jednoznačnej a nezameniteľnej identifikácii subjektu údajov (napr. meno, priezvisko, titul, príp. rodné číslo, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňujúce kontakt so subjektom údajov (kontaktné údaje – napr. kontaktná adresa, číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa a iné obdobné informácie)
popisné údaje (napr. bankové spojenie)
ďalšie údaje potrebné pre plnenie zmluvy
údaje poskytnuté nad rámec príslušných zákonov spracovávané v rámci udeleného súhlasu zo strany subjektu údajov (spracovanie fotografií, použitie osobných údajov za účelom personálneho riadenia i.)
5. Kategórie dotknutých osôb

návštevník webu správcu
zákazník správcu
zamestnanec správcu
dodávateľ služby
iná osoba, ktorej je v zmluvnom vzťahu ku správcovi
6. Kategória príjemcov osobných údajov

spracovateľ
finančné ústavy
verejné ústavy
štátne i. orgánmi v rámci plnenia zákonných povinností stanovených príslušnými právnymi predpismi
ďalší príjemcovia (napr. prenos osobných údajov do zahraničia – štáty EÚ)
7. Účel spracovania osobných údajov

účely obsiahnuté v rámci súhlasu dotknutej osoby
rokovania o zmluvnom vzťahu
plnenie zmluvy
ochrana práv správcu, príjemcu alebo iných dotknutých osôb (napr. vymáhanie pohľadávok správcu)
archív vedený na základe zákona
plnenie zákonných povinností zo strany správcu
ochrana životne dôležitých záujmov subjektu údajov
8. Spôsob spracovania a ochrany osobných údajov

Spracovanie osobných údajov vykonáva správca. Spracovanie je vykonávané v jeho prevádzkarni a sídle správcu jednotlivými poverenými zamestnancami správcu, príp. spracovateľom. Na spracovanie dochádza prostredníctvom výpočtovej techniky, popr. aj manuálnym spôsobom u osobných údajov v papierovej forme za dodržania všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovanie osobných údajov.

Za týmto účelom prijal správca technicko opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov, najmä opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich neoprávnenému spracovaniu, ako i k inému zneužitiu osobných údajov. Všetky subjekty, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené, rešpektujú právo dotknutých osôb na ochranu súkromia a sú povinné postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov.
9. Doba spracovania osobných údajov
V súlade s termínmi uvedenými v príslušných zmluvách či v príslušných právnych predpisoch ide o dobu nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie práv a povinností plynúcich ako zo záväzkového vzťahu, ako aj z príslušných právnych predpisov.
10. Poučenie
Správca spracováva údaje so súhlasom dotknutej osoby s výnimkou zákonom stanovených prípadov, keď spracovanie osobných údajov nevyžaduje súhlas dotknutej osoby.

V súlade so čl. 6 ods. 1 GDPR môže správca bez súhlasu dotknutej osoby spracovávať tieto údaje:

dotknutá osoba dala súhlas pre jeden alebo viac konkrétnych účelov,
spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy, ktorej členom je subjekt údajov, alebo pre prijali opatrenia pred uzatvorením zmluvy na žiadosť tohto subjektu údajov,
spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa na správcu vzťahuje,
spracovanie je nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby,
spracovanie je nevyhnutné na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorým je poverený správca,
spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov príslušného správcu alebo tretej strany, okrem prípadov, keď pred týmito záujmami majú prednosť záujmov alebo základných práv a slobody dotknutej osoby vyžadujúce ochranu osobných údajov.
11. Práva dotknutých osôb
1) V súlade so čl. 12 GDPR informuje správcu na žiadosť dotknutej osoby subjekt údajov o práve na prístup k osobným údajom a k nasledujúcim informáciám:

účelu spracovania,
kategórie predmetných osobných údajov,
príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené,
plánovanej dobe, počas ktorej budú osobné údaje uložené,
všetky dostupné informácie o zdroji osobných údajov,
ak nie sú získané od subjektu údajov, skutočnosti, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovaniu.
2) Každý subjekt údajov, ktorý zistí alebo sa domnieva, že správca alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života subjektu údajov alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

Požiadať správcu o vysvetlenie.
Požadovať, aby správca odstránil takto vzniknutý stav. Najmä sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo vymazanie osobných údajov.
Ak je žiadosť subjektu údajov podľa odseku 1 považovaná za oprávnenú, správca odstráni okamžite chybný stav.
Ak nevyhovie správca žiadosti subjektu údajov podľa odseku 1, má subjekt údajov právo obrátiť sa priamo na dozorný úrad, teda Úrad na ochranu osobných údajov.
Postup podľa odseku 1 nevylučuje, aby sa subjekt údajov obrátil so svojím podnetom na dozorný úrad priamo.
Správca má právo za poskytnutie informácie požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.
Toto vyhlásenie je verejne prístupné na internetových stránkach správcu.
 
ČO PRE VÁS Z TOHTO VYHLÁSENIA VYPLÝVA?
1.1. Ako predávajúci plne rešpektujem dôverný charakter Vašich dát , ktoré vypĺňate do objednávky a poskytujete mne. Dáta sú zabezpečené a chránené proti zneužitiu. Používam ich k realizácii celého obchodu, vrátane potrebných účtovných operácií, vystaveniu daňových dokladov, identifikáciu Vašich bezhotovostných platieb a na komunikáciu s Vami, teda všetky zákaznícke administratívy a tiež na marketingové účely. Tieto dáta sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám.
1.2. Podľa Nariadenia (EÚ) 2016/679 (GDPR) máte ako kupujúci právo na prístup (právo na poskytnutie zoznamu spracúvaných informácií o svojej osobe), právo na opravu (osobných údajov, ktoré mi nahlásite, že nesúhlasí), právo na vymazanie (právo byť zabudnutý, ak neexistuje nadradený zákonný dôvod o uchovaní osobných údajov dlhšie), právo na obmedzenie spracovanie (napr. zneprístupnenie Vami vybraných osobných údajov alebo dočasné odstránenie zverejnených údajov z internetových stránok), právo na prenosnosť dát (data dostanete v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte), právo namietať (v prípade, že nemožno vyhovieť Vášmu právu na vymazanie, môžete namietať proti spracovaniu osobných údajov pre iný účel, napríklad priameho marketingu alebo profilovania) a v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na mňa pomocou emailu na adresu info@astrologickahajnalka.sk alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.
1.3. V súlade s Nariadením (EÚ) 2016/679 (GDPR) zpracovávám Vaše dáta a osobné údaje na základe oprávneného záujmu správcu , nevyhnutné pre výkon zmluvy alebo nevyhnutné na splnenie právnej povinnosti iba po minimálnu nutnú dobu a v čo najmenšom nutnom rozsahu ohľadom na ich zamýšľané spracovanie, ktorý mi ukladajú zákony (najmä č. 563/1991 Zb. o účtovníctve, č. 280/2009 Zb., daňový poriadok, č. 235/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty a ďalšie).

Ďalej zpracovávám Vaše dáta a osobné údaje na základe vášho dobrovoľného, účelného, preukázateľného a informovaného súhlasu , ktorý môžete kedykoľvek odvolať . Ak svoj súhlas s účelom spracovania odvoláte, budú Vaše dáta bez meškania vyradené zo spracovania, pokiaľ ich nebude nutné spracovávať z iných právnych dôvodov (napr. Potrebných na splnenie zmluvy alebo na dodržanie právneho záväzku).
1.4. Uplatnenie práva na prístup a opravu
Na požiadanie Vám podľa možností obratom, písomne a v súlade s vaším právom na prenositeľnosť dát oznámim, či a aké osobné údaje mám o Vás zaznamenané. Ak by napriek mojim snahám o správnosť údajov a aktuálnosť boli zaznamenané nesprávne informácie, na požiadanie ich opravím. Ak máte otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, alebo si prajete odvolať svoj súhlas, kontaktujte ma prosím obratom na info@astrologickahajnalka.sk, kde som Vám k dispozícii nielen v prípade žiadosti o informácie, ale aj v prípade podnetov alebo sťažností.
1.5. Uplatnenie práva na vymazanie a obmedzenia spracovania
Chcem Vaše údaje použiť na to, aby som Vás mohol informovať o produktoch a službách mojich alebo mojich partnerov, zistiť Váš názor na ne, prípadne pripravovať pre vás personalizované správy na základe vašej reakcie na mojich weboch alebo v emailoch. Účasť na takýchto akciách je samozrejme dobrovoľná.

Ak by ste s nimi nesúhlasili, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odobrať a môžete mi to kedykoľvek oznámiť, aby som mohol Vaše údaje podľa toho zablokovať. V prípade emailovej komunikácie sa z odberu môžete kedykoľvek jednoducho odhlásiť s pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v pätičke každého môjho emailu. V prípade odoslaním správy na kontaktný email.
1.6. Automaticky získané osobné údaje
Keď navštívite mojej webovej stránky, zaznamenajú mnou používané webové servery a služby štandardným spôsobom informácie o zariadení, informácie z denníka, IP adresa, ktorá Vám bola pridelená poskytovateľom internetových služieb, používaný internetový prehliadač, webovú stránku, z ktorej ma navštívite, webové stránky, ktoré u mňa navštívite a tiež dátum a dĺžku návštevy.

Tieto informácie sa používajú za účelom merania návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenie webových stránok a sú spracovávané na základe oprávneného záujmu správcu a môžu byť sprístupnené ďalším spracovateľom (napr. Google Analytics).
1.7. Automaticky získané údaje o správaní návštevníka na webe a cookies
Automatické získavanie a spracovanie údajov o správaní návštevníkov webu pre marketingové účely (cielenie reklamy) je možné len na základe Vášho súhlasu a je aktivované z Vášho podnetu, vyjadreného aktívnym zaškrtnutím možnosti „Súhlasím“, ktorá nasleduje za upozornením v dolnej časti webovej stránky. Údaje o správaní návštevníka na webe môžu byť sprístupnené ďalším spracovateľom. Webové stránky možno používať aj v režime, ktorý neumožňuje získavanie údajov o správaní návštevníkov webu.

Údaje o Vašom správaní sa môžu ukladať ako malé súbory „cookies“ vo Vašom zariadení, uľahčujú navigáciu a zaisťujú vysokú mieru užívateľského komfortu webovej stránky. Ďalej sa môžu využívať na zistenie, či ste už zo svojho zariadenia navštívili moje stránky. Do súborov cookies sa neukladajú žiadne osobné údaje.

Súhlas so získavaním a spracovaním údajov na marketingové účely možno vziať kedykoľvek späť, a to pomocou zmeny nastavenia Vášho internetového prehliadača. Prípadne môžete používanie cookies tiež deaktivovať priamo vo Vašom internetovom prehliadači.

Súhlas udeľujete na dobu, ktorá je uvedená ďalej u jednotlivých marketingových cookies:

typNázovúčelExpirácia
vlastnéwebmarketing30 až 365 dní
Cookies tretích stránGoogle AnalyticsZískanie štatistických informáciíPodľa nastavenia prehliadača, popr. do odstránenia
Cookies tretích stránSmartSuppChat zákazníckej podporyPodľa nastavenia prehliadača, popr. do odstránenia
Cookies tretích stránpixel FacebookIdentifikácia v rámci reklamnej siete spoločnosti Facebook, opätovné zacielenie reklamy (retargeting)180 dní

12. Záverečné ustanovenia
12.1. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach predávajúceho špecifikovaných v bode 1.5.

12.2. Sťažnosti a pripomienky Spotrebiteľa, ktoré sa týkajú zmluvného vzťahu uzavretého medzi predávajúcim a kupujúcim, vybavuje predávajúci, sťažnosti môže Spotrebiteľ uplatniť na adrese info@astrologickahajnalka.sk . Ak je sťažnosť svojím obsahom reklamáciou, bude sťažnosť vybavená ako reklamácia. Spotrebitelia sa so svojimi sťažnosťami môžu obracať aj na orgány dohľadu a štátneho dozoru, Slovenskú obchodnú inšpekciu či Úrad pre ochranu osobných údajov.

12.3. Ak medzi predávajúcim a spotrebiteľom dôjde k spotrebiteľskému sporu, má spotrebiteľ právo na jeho mimosúdne riešenie. Ak vám poskytovateľ finančnej služby na vašu sťažnosť neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania alebo ju zamietne, môžete podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu jednému zo subjektov zapísaných v zozname vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Pri výbere subjektu zo zoznamu si preverte, či je príslušný aj v oblasti služieb, na ktoré sa sťažujete.

12.4. Všetky právne spory vzniknuté v súvislosti s kúpnou zmluvou, v ktorých spotrebiteľ nevyužije svoje právo, budú riešené v občianskom súdnom konaní všeobecnými súdmi Slovenskej republiky.

12.5. Ak vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

12.5. Predávajúci si vyhradzuje právo pri vybraných produktoch upraviť ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán nad rámec týchto obchodných podmienok. Tieto pravidlá budú vždy uvedená na webových stránkach príslušného produktu a majú prednosť pred ustanoveniami OP.

12.6. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.

12.7. Toto aktuálne znenie obchodných podmienok je platné a účinné od 30.októbra 2019.
© 2022 Hajnalka Szücsová